Uslovi garancije

MAGICMOTOSPORT MAGPro2 DOŽIVOTNA GARANCIJA

Hvala vam na kupovini. Svaki originalni MAGICMOTORSPORT MAGPro2 proizvod je dizajniran i proizveden po najvišim standardima kvaliteta.MAGICMOTORSPORT ovim proširuje svakom krajnjem korisniku koji kupi izvorni proizvod od ovlaštenog MAGICMOTORSPORT distributera sledeće Ograničene garancije na liniju MAGPro2:
Izvorni MAGICMOTORSPORT MAGPro2 proizvodi nose ograničenu doživotnu garanciju sa servisom za zamenu (popravku ili zamenu alata) sve dok originalni vlasnik poseduje proizvod i održava trenutnu pretplatu na našu službu za pomoć. Duže istek pretplate od više od sedam (7) dana poništiće doživotnu ograničenu garanciju. Ova garancija se proteže od datuma kupovine, nudi se samo originalnom vlasniku i nije prenosiva. Proizvodi MAGPro2 MAGICMOTORSPORT bez aktivnog korisničkog računa ili koji su promijenili vlasništvo imaju garanciju od dvadeset četiri (24) meseca od originalnog datuma kupovine od MAGICMOTORSPORT-a ili od ovlašćenog MAGICMOTORSPORT distributera.
U slučaju prestanka proizvodnje proizvoda, MAGPro2 MAGICMOTORSPORT garantovana podrška je ograničena na dvadeset četiri (24) meseca od objavljivanja obustave proizvodnje.

MAGICMOTORSPORT garantuje da će svaki originalni MAGPro2 MAGICMOTORSPORT hardverski proizvod biti bez grešaka u svojim materijalima i izradi. Međutim, svi isporučeni proizvodi koji nisu izričito proizvedeni od strane MAGICMOTORSPORT-a su izuzeti od uslova garancije našeg proizvođača.

Ako MAGPro2 proizvodi koji su prodati u skladu sa odredbama ovog ugovora ne ispunjavaju uslove koji se garantuju, MAGICMOTORSPORT će popraviti ili zameniti proizvod. Međutim, MAGICMOTORSPORT-u se mora dostaviti dokaz o kupovini i pisano obaveštenje o nesaobraznosti u okviru važećeg garantnog perioda.

OGRANIČENJA DOŽIVOTNE GARANCIJE

 • Navedena garancija ne važi i neće se primenjivati na proizvode koji su popravljeni ili izmijenjeni od strane osoba koje nisu ovlašćene za popravak MAGICMOTORSPORT alata. Takođe se ne primenjuju na proizvode koji ne rade ili su oštećeni zbog transporta.
 • Ovo se odnosi i na rukovanje, skladištenje, rad, upotrebu ili održavanje na način ili okruženje koje nije u skladu sa objavljenim uputstvima i specifikacijama kompanija MAGICMOTORSPORT i NUTUNING. To uključuje zloupotrebu, zlostavljanje, nesreću, zanemarivanje ili pogrešno rukovanje, nepravilnu instalaciju ili konfiguraciju, prirodne katastrofe, fizička oštećenja, električna oštećenja ili nepravilne izmene.
 • Ova garancija prestaje da važi ako je pečat garancije na proizvodu diran ili oštećen.
 • Baterije / akumulatori, pokretni delovi i kvarovi zbog ovih faktora su isključeni.
 • Ova garancija ne pokriva kablove, konektore i druge dodatke koji podležu normalnom trošenju.
 • Ova garancija ne priznaje štete koje nastanu usled korišćenja delova, potrošnog materijala, softvera ili interfejsa koji nisu isporučeni ili određeni od strane MAGICMOTORSPORT-a i NITUNING-a..
 • Jedini i ekskluzivni zahtev za garanciju prema MAGICMOTORSPORT-u je popravka ili zamena neispravnih delova kako je gore navedeno. MAGICMOTORSPORT i NITUNING ni u kom slučaju nisu odgovorni za smrt, povrede osoba ili imovine, ili za slučajne, nepredviđene, posebne ili posledične štete nastale upotrebom našeg proizvoda.

PROCES POTRAŽIVANJA GARANCIJE

 1. Vlasnik se mora obratiti kompaniji NITUNING ili MAGICMOTORSPORT čim nastane potraživanje garancije. Kompaniju NITUNING vlasnik kontaktira putem mail adrese ili broja telefona, navedenih na strani KONTAKT, a kompaniju MAGICMOTOSPORT preko online Helpdesk sistema, slanjem tiketa tipa ZAhtev za popravku (Repair Request). Vlasnici koji ne posjeduju korisnički nalog, mogu kontaktirati MAGICMOTORSPORT putem e-maila na info@magicmotorsport.com;
 2. Vlasnik mora kompaniji NITUNING ili kompaniji MAGICMOTORSPORT poslati kopiju originalnog dokaza o kupovini, pismeni opis nedostatka (uključujući eventualne slike i bilo koji drugi relevantni materijal) i serijske brojeve proizvoda MAGPro2. Vlasnik će tada dobiti uputstva o tome kako da nastavi sa zahtevom za garanciju;
 3. Niti NITUNING, niti MAGICMOTORSPORT ne pokrivaju ulazne troškove transporta. Vlasnik mora platiti sve odgovarajuće troškove pakovanja, prevoza, carine i osiguranja za tranzit MAGPro2 proizvoda u MAGICMOTORSPORT. NITUNING ili MAGICMOTORSPORT će platiti povratnu pošiljku proizvoda kupcu ako je pošiljka u istoj zemlji u kojoj se nalazi ovlašćeni servisni centar MAGICMOTORSPORT-a. Ako se ne isporučuje u istoj zemlji, vlasnik mora platiti za otpremu do i od ovlašćenog servisnog centra MAGICMOTORSPORT-a.
 4. Svaka pošiljka, koja ulazi u Italiju izvan EU, mora biti popraćena predračunom za carinske svrhe. Ako je vlasnik radi isporuku iz prekomorske zemlje, on mora kontaktirati našu službu za korisnike koja će mu pomoći u postupku privremenog uvoza. Molimo Vas da pre slanja robe budete svesni da je potrebno pribaviti službeno odobrenje MAGICMOTORSPORT-a od gore navedene dokumentacije. Vlasnik može da isporuči proizvod za popravke samo nakon prijema odobrenja predračuna
 5. Vlasnik je odgovoran za pravilno popunjavanje potrebne carinske deklaracije. Nepoštovanje ovih instrukcija može rezultirati troškovima carinskih / brodarskih kompanija koje će se zatim proslediti vlasniku. Pored toga, pomenuti neuspeh daje pravo MAGICMOTORSPORT-u da od Vlasnika nadoknadi sve dodatne troškove prouzrokovane MAGICMOTORSPORT-a zbog gubitka, oštećenja, kašnjenja, carinskih akcija ili bilo kojih drugih vanrednih troškova koji proizilaze iz takvog propusta od strane Vlasnika.

Ako je garancija prihvaćena, MAGICMOTORSPORT će o svom trošku:

 • popraviti ili zameniti bilo koje neispravne delove ili ispraviti neispravnu izradu u roku od pet (5) radnih dana od datuma prijema proizvoda; i
 • vratiti MAGPRo2 proizvod vlasniku.

ODRICANJE OD GARANCIJE

Gore navedena garancija je zamjena i isključuje sve ostale garancije koje ovde nisu izričito navedene, bilo izričito ili implicitno, uključujući ali ne ograničavajući se na bilo koje podrazumevajuće garancije u pogledu mogućnosti prodaje i prikladnosti za određenu svrhu.

Informacije sadržane u ovom dokumentu podložne su promjenama bez prethodne najave. Engleska verzija garancije će prevladati iznad svih ostalih jezika.

Ova garancija važi za MAGICMOTORSPORT MAGPro2 proizvode koji su prodati 25. marta 2016. godine ili kasnije.