OPŠTA PRAVILA I USLOVI POSLOVANJA KOD OGLAŠAVANJA

IGOR MARINKOVIĆ PR RADNJA ZA ODRŽAVANJE ELEKTRONSKIH SISTEMA U MOTORNIM VOZILIMA NI TUNING NIŠ, ul. Vojvode Mišića 32/1, osnovano je rešenjem Agencije za privredne registre Republike Srbije – Registar privrednih subjekata BD 61673/2016 od 13.6.2016. godine, matični broj 64274546, PIB 109571537 ( u daljem tekstu Ni Tuning Niš)
Ni Tuning Niš Komitentima stavlja na raspolaganje svoje raspoložive potencijale za pružanje usluga u oblasti oglašavanja.
Specifičnost usluga koje Ni Tuning Niš pruža Komitentima, kao i blagovremeno izvršavanje istih, nalažu uspostavljanje izvesnih opštih pravila.
Svrha opštih pravila i uslova poslovanja Ni Tuning Niš (u daljem tekstu: Opšti uslovi poslovanja), ogledaju se u uspostavljanju jasnih i obavezujućih pravila kako za Komitente, tako i za Ni Tuning Niš u pogledu pružanja usluge iz oblasti oglašavanja.
U poslovnom odnosu između Ni Tuning Niš i Komitenta, i to u svim fazama toga odnosa, bez obzira na to da li je između Ni Tuning Niš i Komitenta zaključen poseban pismeni Ugovor ili ne, imaju se primenjivati opšti uslovi poslovanja.
Osim ukoliko u pisanom obliku izričito nije ugovoreno nešto drugačije, Ni Tuning Niš ne preuzima obaveze i odgovornost, osim onih koje su regulisane ovim Opštim uslovima poslovanja.
Ni Tuning Niš će poštovati tajnost uslova svakog pojedinačnog posla sa Komitentima, kao i podatke o njima, a sve u skladu sa relevantnim zakonima i drugim propisima, kao i domaćom i međunarodnom praksom u navedenoj oblasti.

1. OPŠTI USLOVI POSLOVANJA

1.1. Ovi Opšti uslovi poslovanja regulišu opšta pravila i uslove pod kojima Ni Tuning Niš pruža svoje usluge spoljnog oglašavanja: opšta pravila i uslove pod kojima daje, a Komitenti uzimaju u zakup, radi oglašavanja, spoljni reklamni LED bilbord površine 12 m2 (dimenzija 4x3m) na lokaciji u Nišu, raskrsnica ulica 1300 kaplara i Vojvode Putnika, kao i prava i obaveze ugovorenih strana u poslovnom odnosu povodom oglašavanja na istom.

1.2. Ovi Opšti uslovi poslovanja primenjuju se na sve Upite, Ponude i Prihvate ponude, kao i na sve posebne pisane Ugovore o oglašavanju na spoljnom reklamnom LED bilbordu Ni Tuning Niš, ukoliko budu zaključeni. Zaključenje posebnog pisanog Ugovora o oglašavanju, između Ni Tuning Niš i Komitenta nije po Zakonu neophodno, niti nepostojanje takvog Ugovora utiče na punovažnost nastanka pravnog posla između Ni Tuning Niš i Komitenta. U koliko je, pak, zaključen poseban pisani Ugovor, isti, po pravilu, obuhvata sve prethodne dogovore između ugovornih strana sadržanih u Ponudi i Prihvatu ponude. U slučaju različitog dogovora između ugovornih strana sadržanog u zaključenom posebnom pojedinačnom i/ili godišnjem pisanom Ugovoru u odnosu na dogovor sadržan u Ponudi i Prihvatu ponude, važi ugovoreni sadržaj u zaključenom posebnom pisanom Ugovoru.

1.3. Između Ni Tuning Niš i reklamnih agencija zaključuju se Ugovori o oglašavanju po pravilu Ponudom i Prihvatom ponude, a pored toga, zaključuju se i Agencijski godišnji protokol o saradnji i Ugovori o oglašavanju, a na sve njih se primenjuju ovi Opšti uslovi Ni Tuning niš, koji čine sastavni deo tih Ponuda, Protokola i Ugovora, kao njihov obavezni prilog. Između Ni Tuning Niš i neposrednih Komitenata Ugovori o oglašavanju zaključuju se, po pravilu, Ponudom i Prihvatom ponude, na koje se, takođe, primenjuju ovi Opšti uslovi poslovanja.

1.4. U slučaju neslaganja pojedinih odredbi ovih Opštih uslova poslovanja i pojedinih odredbi Ponuda, Prihvata ponuda i Ugovora, važi ovo poslednje.

1.5. Ovi Opšti uslovi poslovanja važe za oglašavanje na lokaciji na kojoj se nalazi spoljni reklamni LED bilbord naveden u tački 1.1, počev od 01.05.2022. godine

2. REKLAMNI LED BILBORD

2.1. Ni Tuning Niš daje Komitentima u zakup oglasni prostor na spoljnom osvetljenom LED bilbordu na lokaciji u Nišu i to na raskrsnici ulica 1300 kaplara i Vojvode Putnika, na ulazu u naselje Pasi poljana. Navedeni reklamni bilbord je u vlasništvu Ni Tuning Niš, a koji Ni Tuning Niš ima pravo da koristi ili daje u zakup.

2.2. Reklamni LED bilbord koji Ni Tuning Niš ima u vlasništvu je LED električni displej dimenzija 4m x 3m , površine 12m2, u maksimalnoj rezoluciji 800×600 px.

2.3. Komitent se ne može, nakon Prihvata ponude ili zaključenja Ugovora pozvati da nije bio upoznat sa tehničkim karakteristikama i reklamnim mogućnostima zakupljenog reklamnog LED bilborda.

2.4. Ponudom, Prihvatom ponude, kao i Ugovorom sa Komitentom preciziraju se svi podaci vezani za zakup reklamnog LED bilborda.

2.5. Ponudom, Prihvatom ponude kao i Ugovorom sa Komitentom se precizira datum otpočinjanja i trajanja reklamne kampanje na zakupljenom reklamnom LED bilbordu / period zakupa.

2.6. Komitent nema pravo da trećim licima izdaje u podzakup oglasni prostor na reklamnom LED bilbordu zakupljenom od Ni Tuning Niš, osim ako se kao Komitent pojavljuje lice čiju oblast delatnosti čini kupovina medijskog prostora (marketinška agencija, agencija za media buying i sl.), s’ tim da ovo mora u napred biti poznato i definisano Ponudom, Prihvatom ponude ili Ugovorom sa Ni Tuning Niš.

3. OBAVEZE Ni Tuning Niš

3.1. Ni Tuning Niš izjavljuje da na reklamnom LED bilbordu, koji se izdaje Komitentima, ima nesmetano pravo svojine, kao i pravo postavljanja na osnovu saglasnosti nadležnih organa.

3.2. Na zakupljenom reklamnom LED bilbordu emituju se oglasne poruke Komitenta

3.3. Ni Tuning Niš će oglasnu poruku Komitenta, na zakupljenom LED bilbordu, postaviti odmah, a najkasnije u roku od 5 (pet) dana, počev od prvog dana ugovorenog perioda zakupa, osim ako se posebnim Ugovorom izričito ne predviđa drugačije. Ako na zakupljenom reklamnom LED bilbordu ne bude emitovan reklamni materijal u navedenom roku, Ni Tuning Niš će priznati Komitentu period ne izlaganja na istom, pod uslovom da je Komitent pismeno obavestio Ni Tuning Niš o prekoračenju roka i da Ni Tuning Niš ni u navedena 24h od prijema obaveštenja nije postavio reklamni materijal, Ni Tuning Niš će tada u dogovoru sa Komitentom ili produžiti period izlaganja na reklamnom LED bilbordu ili umanjiti naknadu za zakup, sve srazmerno zakašnjenju, ali sve to pod uslovom da je Komitent predao reklamni materijal na vreme, a sve u skladu sa članom 6. tačka 6.2.

3.4. Ni Tuning Niš će kontrolisati tehničku ispravnost reklamnog LED bilborda i nedostatke otklanjati samostalno i u roku od 24h od prijema pismenog obaveštenja Komitenta o uočenim nedostacima (zamena sijalica/dioda). Posle proteka ovog roka, svaka tehnička neispravnost reklamnog LED bilborda, koja traje neprekidno naredna 24h, priznaje se Komitentu kao jedan dan izlaganja na istom.

3.5. Sva autorska prava i zaštitne znakove koji se koriste, ili su u vezi sa reklamnim spotom Komitenta, ostaju isključivo vlasništvo Komitenta i Ni Tuning Niš neće pokušati da registruje ili koristi bilo koji od zaštitnih znakova u svoje ime.

4. PONUDA I PRIHVAT PONUDE

4.1. Komitent vrši Prihvat ponude za zakup reklamnog LED bilborda, na osnovu blagovremenog upita. Upit je uredno popunjen ako je dat u pisanoj formi sa obaveznim navođenjem naziva reklamne kampanje, naziva oglašivača, perioda zakupa, dostave reklamnog materijala koji će biti emitovan u definisanom formatu i rezoluciji ili se sve gore navedeno precizira posebnim Ugovorom sa Komitentom. Upit mora biti blagovremeno učinjen, najmanje 20 dana pre planiranog početka zakupa. Neuredan upit ne obavezuje Ni Tuning Niš.

4.2. Ni Tuning Niš se obavezuje da po urednom upitu Komitentu izvrši ponudu u pisanoj formi. Ova ponuda za Ni Tuning Niš obavezujuća je u periodu označenom u – opcija Ponuda.

4.3. Pisani Prihvat ponude za određenu reklamnu kampanju od strane Komitenta, učinjen u roku ostavljenom u ponudi (opcija Ponude) ima pravnu snagu Prihvata ponude: obavezujuća je za Komitenta počev od momenta kada Ni Tuning Niš primi prihvat ponude.

4.4. Prihvatom ponude koju Ni Tuning Niš primi u opciji Ponude, između Ni Tuning Niš i Komitenta je zaključen Ugovor o zakupu reklamnog LED bilborda pod uslovima i bitnim elementima kao iz ove Ponude.

4.5. Za Prihvat ponude prispele posle isteka roka ostavljenog u Ponudi, odnosno po isteku opcije Ponude, Ni Tuning Niš nema nikakvu obavezu prema Komitentu u pogledu reklamnog LED bilborda ponuđenog Komitentu u Ponudi.

5. OTKAZIVANJE ILI POMERANJE PERIODA ZAKUPA

5.1. U slučaju da Komitent otkaže zakup ili pomeri period zakupa vremena na reklamnom LED bilbordu posle Prihvata ponude, koju Ni Tuning Niš primi u opciji Ponude, nakon čega između Komitenta i Ni Tuning Niš nastane Ugovor, važi sledeće ili potpisivanje posebnog Ugovora:

5.1.1. Ako je otkazivanje ili pomeranje rezervisane/ugovorene reklamne kampanje učinjeno do 20 dana pre rezervisanog početka zakupa, Komitent ne snosi nikakve posledice, na ime Ni Tuning Niš;

5.1.2. U slučaju da Komitent otkaže ili pomeri rezervisani/ugovoreni period zakupa, odnosno reklamne kampanje, 30-16 dana pre rezervisanog/ugovorenog početka zakupa, Komitent je užan da Ni Tuning Niš uplati iznos od 50% od neto vrednosti zakupa reklamnog LED bilborda kao u napred utvrđen iznos štete koju Ni Tuning Niš time trpi, a koju je Komitent dužan da nadoknadi;

5.1.3. U slučaju da Komitent otkaže ili pomeri rezervisani/ugovoreni period zakupa, odnosno reklamne kampanje, 15-8 dana pre rezervisanog/ugovorenog početka zakupa, komitent je dužan da Ni Tuning Niš plati iznos od 75% od neto vrednosti zakupa kao u napred utvrđen iznos štete koju Ni Tuning Niš time trpi, a koju je Komitent dužan da nadoknadi;

5.1.4. U slučaju da Komitent otkaže ili pomeri rezervisani/ugovoreni period zakupa, odnosno reklamnu kampanju, 7 dana ili kraće pre rezervisanog početka zakupa, Komitent je dužan da Ni Tuning Niš plati iznos od 100% od neto vrednosti zakupa, kao u napred utvrđen iznos štete koju Ni Tuning Niš time trpi, a koju je Komitent dužan da nadoknadi.

5.2. Kao dan otkazivanja ili pomeranja rezervisane reklamne kampanje smatra se onaj dan kada Ni Tuning Niš od Komitenta primi u pisanoj formi otkaz/zahtev zarad pomeranja rezervisane reklamne kampanje.

5.3. Komitent ne može isticati da nije bio upoznat sa posledicama otkazivanja i pomeranja rezervisanih perioda zakupa za reklamne kampanje, iz ovih Opštih uslova poslovanja Ni Tuning Niš.

6. OGLASNE PORUKE

6.1. Na zakupljenom LED reklamnom bilbordu Ni Tuning Niš, Komitent prikazuje oglasnu poruku prema uputstvu za pripremu dostavljenu uz Ponudu.

6.2. Ugovorom sa Komitentom precizira se način pribavljanja oglasne poruke radi emitovanja na LED bilbordu Ni Tuning Niš.
6.2.1. Ukoliko nije drugačije dogovoreno u pojedinačnom ugovoru sa Komitentom, smatra se da je Komitent dužan da sam izradi oglasnu poruku radi emitovanja na LED bilbordu i je preda u Ni Tuning Niš najkasnije 5 (pet) dana pre planiranog početka kampanje. Oglasna poruka mora biti u svemu u skladu sa tehničko-tehnološkim standardima, odnosno LED bilborda Ni Tuning Niš, koji su Komitentu prethodno dostavljeni. Ni Tuning Niš daje Komitentu tehnički standard (rezoluciju, najmanju veličinu fonta, itd) oglasne poruke radi emitovanja na LED bilbordu.

6.3. Oglasne poruke su vlasništvo Komitenta ali u isključivom posedu Ni Tuning Niš, za sve vreme trajanja Ugovora. Posle isteka perioda zakupa, oglasne poruke se čuvaju najduže 2 (dva) meseca.

6.4. Komitent ne sme na reklamnom LED bilbordu izlagati nezakonit i nemoralan sadržaj. U slučaju da Ni Tuning Niš za vreme trajanja reklamne kampanje otkrije nezakonit ili nemoralan sadržaj oglasne poruke Komitenta, odmah će ga pozvati da izvrši izmenu oglasne poruke za izlaganje na LED bilbordu. Ako Komitent to ne učini, Ni Tuning Niš će sam prekinuti emitovanje reklamnog spota, a Komitent gubi pravo na refundaciju neiskorišćenog perioda zakupa i vremena i dužan je da plati ugovorenu naknadu za zakup u celosti, bez odlaganja.

Komitent odgovara prema Ni Tuning Niš za svu štetu koju Ni Tuning Niš pretrpi zbog nezakonitog ili nemoralnog sadržaja oglasnog spota (kazna ili sl.). Ni Tuning Niš ne odgovara Komitentu ni na koji način za bilo koju štetu koju Komitent eventualno pretrpi zbog nezakonitog ili nemoralnog sadržaja svojih oglasnih poruka.
6.5. Komitent je saglasan da se pridržava odredbi Zakona o oglašavanju („Sl. Glasnik RS“ br.6/2016 od 28.01.2016. godine i „Sl. Glasnik RS“ br.52/2019 od 22.7.2019), , kao i drugih pozitivnih pravnih propisa koji regulišu istu materiju. U tom smislu, Komitent se obavezuje da najkasnije 2 radna dana pre početka ugovorene reklamne kampanje dostavi u Ni Tuning Niš uredno popunjenu Deklaraciju o oglašavanju, u skladu sa članom 19. Zakona o oglašavanju. Ukoliko Komitent u unapred dogovorenom roku ne dostavi Deklaraciju, reklamni materijal Komitenta neće biti emitovan na LED bilbordu. U periodu dok Komitent ne dostavi Deklaraciju ugovoreni zakup teče, a Komitent je dužan da u ugovorenom roku izmiri celokupan iznos zakupa, uključujući i za period ne emitovanja.

Komitent nema pravo da zahteva eventualnu naknadu štete nastalu u periodu ne emitovanja oglasne poruke jer je do ne emitovanja došlo isključivo krivicom Komiteta (nije dostavio Deklaraciju).

7. NAKNADE I PLAĆANJA

7.1. Komitent plaća prema Ni Tuning Niš sledeće naknade:
7.1.1. Naknada za zakup reklamnog LED bilborda
7.1.2. Naknada za dodatne usluge i operativne troškove dodatnih zahteva

7.2. Zakup LED bilborda se vrši u opcijama: dnevni paket, nedeljni paket, S mesečni paket, M mesečni paket, L mesečni paket, XL mesečni paket i VIP mesečni paket, po principu zakupa od strane Komitenta, trajanje reklamne poruke 10 sekundi, sa garantovanim emitovanjem reklamne poruke od 2.880/5.760/8.640/11520 puta mesečno, u zavisnosti od izabranog paketa. Cene se formiraju po upitu, što podrazumeva oglašavanje dnevno, nedeljno, mesečno, ekskluzivni zakup i sl. Visina naknade za zakup reklamnog LED bilborda utvrđuje se na osnovu cenovnika za izdavanje oglasnog prostora, važećeg na dan zaključenja posla. Komitent dobija Ni Tuning Niš cenovnik na upit. Cene iz cenovnika su bez popusta i bez PDV-a.

7.3. Dinamika plaćanja naknade za zakup reklamnog LED bilborda u korist Ni Tuning Niš se određuje u Ponudi ili Ugovoru. Ukoliko nije drugačije ugovoreno, Komitent vrši plaćanje na osnovu izdate fakture, po isteku zakupa i to 100% iznosa najkasnije u roku od 5 (pet) radnih dana od dana izdavanja fakture. Osnov plaćanja naknade za zakup je Ugovor, profaktura ili faktura ili/i Prihvat ponude. U slučaju da komitent zakasni sa plaćanjem, tj. Padne u docnju, dužan je platiti zateznu kamatu.

7.4. U slučaju da Ni Tuning Niš iz bilo kog razloga proceni da Komitent neće ispuniti svoju buduću ugovornu obavezu, Ni Tuning Niš ima diskreciono pravo da sa Komitentom ugovori plaćanje naknade za zakup reklamnog LED bilborda u iznosu od 100% avansno, a na osnovu izdate profakture ili da ugovori plaćanje definisano tačkom 7.3., sa obavezom da Komitent izda blanko menicu „bez protesta“ sa uredno popunjenim ovlašćenjem za popunu menice i/ili da izda ugovorno ovlašćenje. U ovakvim slučajevima, Ni Tuning Niš može odbiti emitovanje na zakupljenom reklamnom LED bilbordu ako naknada za zakup vremena na LED bilbordu nije plaćena avansno ili ako Komitent nije izdao blanko menicu „bez protesta“ i uredno popunjeno ovlašćenje za popunu menice i/ili ugovorno ovlašćenje.

7.5. Sva plaćanja iz tačaka 7.2., 7.3. i 7.4. uvećavaju se za iznos PDV-a koji pada na teret Komitenta.

8. POSLEDICE ZAKAŠNJENJA U PLAĆANJU

8.1. Plaćanje naknade je na način i pod uslovima koji su navedeni u Ponudi i Prihvatu ponude između Komitenta i Ni Tuning Niš. U slučaju da Komitent iz bilo kog razloga ne primi fakturu, plaćanje naknade se vrši na način i pod uslovima navedenim u Ponudi, Prihvatu ponude ili Ugovoru između Komitenta i Ni Tuning Niš. Obaveza je Komitenta da se stara o izvršenju svoje obaveze plaćanja. Obaveza plaćanja naknade od strane Komitenta postoji i u slučaju da Komitent nije primio fakturu izdatu od strane Ni Tuning Niš, iz bilo kog razloga. Ukoliko pak nije ništa posebno među ugovornim stranama precizirano, primenjuje se tačka 7. ovih Opštih uslova poslovanja Ni Tuning Niš, u pogledu uslova plaćanja.

Ukoliko nije nešto drugo među ugovornim stranama precizirano, način plaćanja je uvek bezgotovinski u korist tekućeg računa Ni Tuning Niš broj:
– 105-0000000018207-19 kod poslovne banke AIK banka a.d. Beograd

8.2. U slučaju da Komitent ne ispuni obavezu plaćanja naknade zakupa po osnovu izdate profakture za avansno plaćanje, ili ne ispuni obavezu plaćanja naknade po osnovu izdate fakture, Ni Tuning Niš se oslobađa obaveze emitovanja oglasne poruke na zakupljenom LED bilbordu, odnosno, ako Komitent zadocni sa plaćanjem u toku reklamne kampanje, Ni Tuning Niš je ovlašćen da ukloni emitovanje oglasne poruke Komitenta, sve dok se plaćanje po Ugovoru i fakturama ne izvrši u celosti. Po izvršenom plaćanju u celosti, Ni Tuning Niš će vratiti emitovanje oglasne poruke na reklamni LED bilbord ali samo u okviru ugovorenog perioda zakupa. Plaćeni avans se ne vraća.

8.3. U svim slučajevima docnje Komitenta sa plaćanjem naknada, Ni Tuning Niš obračunava zateznu kamatu po stopi u skladu sa Zakonom o visini stope zatezne kamate („Službeni list RS“ br.9/2001; „Službeni list SCG“ br. 1/2003-Ustavna povelja „Službeni glasnik RS“ br.31/2011), ako nije drugačije dogovoreno.

8.4. Ni Tuning Niš može odbiti zaključivanje novih Ugovora sa Komitentima koji nisu izmirili u celosti sva svoja dugovanja po prethodnim reklamnim kampanjama.

8.5. Komitent prihvata i saglasan je da su izvod(i) iz poslovnih knjiga Ni Tuning Niš obostrano prihvaćen dokaz o postojanju i visini duga Komitenta prema Ni Tuning Niš.

9. REKLAMACIJE

9.1. Sve reklamacije Komitenta moraju biti učinjene u pisanoj formi i to u primerenom roku, zavisno od vrste reklamacija. Ni Tuning Niš se obavezuje da sve blagovremene reklamacije odmah i bez odlaganja ispita. Reklamacije faktura moraju biti učinjene najkasnije u roku od 3 (tri) dana od izdavanja fakture. Sve neblagovremene reklamacije se neće uzimati u obzir.

10. TRAJANJE UGOVORA

10.1. Osim ako drugačije nije ugovoreno sa Komitentima, Ugovori se zaključuju na određeno vreme i prestaju potpunim ispunjenjem ugovornih obaveza obe ugovorne strane.

10.2. U slučaju da Ni Tuning Niš svoju obavezu ispuni na vreme, a Komitent ne ispuni svoju obavezu plaćanja naknade delimično ili u celini, Ugovor prestaje istekom ugovorenog perioda zakupa reklamnih panoa, osim njegovih odredbi kojim su utvrđene obaveze Komitenta na plaćanje naknada i iste traju nakon prestanka Ugovora, a sve do potpunog izvršenja obaveza plaćanja svih ugovorenih naknada i eventualnih kamata od strane Komitenta u celosti.

10.3. Sporazumni raskid Ugovora je dozvoljen u svako doba, a jednostrani raskid Ugovora nije dopušten osim u slučajevima iz člana 11. ovih Opštih uslova poslovanja.

10.4. Period zakupa reklamnog LED bilborda ugovoren sa Komitentom može se produžiti zaključenjem pisanog Aneksa, sa preciziranjem naknadnog vremenskog perioda zakupa, uz istovremeno ugovaranje naknade i uslova plaćanja.

11. RASKID UGOVORA

11.1. Bez štete po pravo ili pravni lek koje jedna strana može imati protiv druge, zbog kršenja ili ne izvršavanja obaveza opisanih u ovim Opštim uslovima poslovanja Ni Tuning Niš, ugovorna strana može smesta raskinuti Ugovor pismenim obaveštenjem drugoj strani i to bez naknade u slučaju:
11.1.1. Da druga strana krši Ugovor i da u roku od 10 dana od dana prijema pisanog obaveštenja o kršenju Ugovora ne preduzme ništa da kršenje Ugovora prestane;
11.1.2. Raspada, prinudne uprave ili likvidacije druge strane, stečaja, organizovanja ili planiranja ili ustupanja njenih sredstava u korist poverilaca;
11.1.3. Da je donet ili proglašen kakav zakon, odluka ili propis na teritoriji grada Niša ili Srbije po kome je dejstvo Ugovora nevažeće.

12. DEJSTVO PRESTANKA UGOVORA

12.1. Odredbe ove klauzole primenjivaće se u slučaju prestanka Ugovora iz bilo kog razloga.

12.2. Ni Tuning Niš će odmah vratiti Komitentu u posed ili na raspolaganje sva dokumenta i idejna rešenja koja se koriste za emitovanje oglasnih poruka.

12.3. Pod uslovom da je Komitent izmirio dospela plaćanja iz Ugovora pre datuma njegovog prestanka, Ni Tuning Niš će vratiti Komitentu srazmeran deo u napred plaćenog, a ne iskorišćenog perioda zakupa, s’ tim da se uplaćen avans ne vraća u bilo kom slučaju prestanka Ugovora.

13. DELJIVOST UGOVORA / OPŠTIH USLOVA

13.1. Nevažnost ili ništavost pojedinih odredbi Ugovora zaključenog sa Komitentom neće uticati na punovažnost ostalih odredbi Ugovora, odnosno Ugovora u celini ukoliko isti može opstati bez takvih odredbi i ukoliko one nisu predstavljale odlučujuću pobudu ili jedini cilj za njegovo zaključenje.

13.2. Nevažnost ili ništavost pojedinih odredbi ovih Opštih uslova neće uticati na punovažnost ostalih odredbi, odnosno Opštih uslova u celini, koje u preostalom delu ostaju na snazi i primenjuju se u poslovanju Ni Tuning Niš.

14. SLUČAJEVI OTKLANJANJA ODGOVORNOSTI NI TUNING NIŠ

14.1. Ni Tuning Niš ne odgovara Komitentu ni na koji način za neispunjenje ili neuredno ispunjenje svojih obaveza u slučaju kada je do istih došlo usled neurednog ispunjenja obaveza Komitenta ili usled dejstva više sile. Pod višom silom podrazumeva se naročito: zemljotres, poplava, požar, vremenske nepogode, kvarovi na električnim instalacijama i mreži, obustave u isporuci električne energije – restrikcija struje, oštećenje ili uništavanje reklamnog LED bilborda usled saobraćajnih udesa, i/ili štetnih radnji nepoznatih počinilaca, rat, ulični nemiri, štrajk, demonstracije, akti vlasti i svi drugi događaji čije se dejstvo nije moglo predvideti, izbeći i otkloniti.

14.2. Poseban slučaj oslobađanja od odgovornosti Ni Tuning Niš, za eventualno neuredno izvršavanje ugovorne obaveze je u toku trajanja političkih predizbornih kampanja i to 30 dana po političkoj predizbornoj kampanji, na celoj teritoriji Republike Srbije. U ovom periodu, Ni Tuning Niš zadržava pravo izmena ugovorenog perioda izlaganja oglasnih poruka Komitenata i ne snosi nikakvu odgovornost za štetu koju Komitent eventualno pretrpi usled pomeranja reklamne kampanje Komitenta zbog korišćenja reklamnog LED bilborda za potrebe političkih predizbornih kampanja na teritoriji Republike Srbije. Ni Tuning Niš se oslobađa od odgovornosti za eventualno neuredno izvršenje ugovorenih obaveza u slučaju da iz razloga bezbednosti na radu, predviđenih u Zakonu o bezbednosti i zdravlju na radu („SL. Glasnik RS“101/2005), shodno članovima 8-32. nije moguće izvršiti obavezu iz Ugovora.

15. PRAVO I SUDSKA NADLEŽNOST

15.1. Na sve ono što nije regulisano Ponudom i Prihvatom ponude i ovi Opštim uslovima poslovanja Ni Tuning Niš, primeniće se odredbe Zakona o obligacionim odnosima i odgovarajuće odredbe Zakona o oglašavanju.

15.2. U slučaju spora koji ugovorne strane ne mogu rešiti mirnim putem, nadležan je Osnovni sud u Nišu.

16. ZAVRŠNE ODREDBE

16.1. Ovi Opšti uslovi poslovanja Ni Tuning Niš usvojeni su Odlukom direktora Ni Tuning Niš, od 01.5.2022. godine, a stupaju na snagu i počinju da se primenjuju danom donošenja Odluke.

16.2. Ovi Opšti uslovi poslovanja Ni Tuning Niš su objavljeni na internet strani Ni Tuning Niš, na adresi https://nituning.rs/oglasavanje/ i dostupni su svim postojećim i budućim korisnicima usluga.

Ni Tuning Niš, Igor Marinković PR
Direktor Igor Marinković